ทำเนียบบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมืองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปว่าง
นางสาวสุกัญญา พลเทพหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางบุพริกา วงศ์บัวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นิติกร

(ว่าง)

นางสาวศุภวรรณ แสนโคตรผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชสิตา ศรีโยหะเรืองโชคพนักงานจ้างทั่วไป