ทำเนียบบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมืองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ว่าง)
หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ(ว่าง)
นางบุพริกา วงศ์บัวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิติกร

(ว่าง)

นางสาวศุภวรรณ แสนโคตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชสิตา ศรีโยหะเรืองโชคพนักงานจ้างทั่วไป