ทำเนียบบุคลากร กองช่าง

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายทรงฤทธิ์ ใจสุขผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ว่าง)

นายนรินทร์ สุวรรณศรี

นายชางโยธา

นายสุชาติ หลวงพันเทาว์

นายช่างโยธา

นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี

นายชางไฟฟ้า

นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพงษ์นรินทร์ จันทิม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรัชพล บุญปกพนักงานจ้างทั่วไป

นายไพวรรณ์ ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป