ทำเนียบบุคลากร กองคลัง

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวชุติมา ผากา ผู้อำนวยการกองคลัง

นางบัณฑิตา วงษ์วงค์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางบุรันตรี จันทรวิมลนักวิชาการพัสดุ

นางไอลดา คนเพียรนักวิชาการคลัง

น.ส.กาญจนา ดีดวงพันธ์เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุพัตรา กิ่งคำวงษ์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธรรชนก วงศ์ศรีทาพนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อุลัยวรรณ ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป


นางณัฐสุดา เหง้าหัวสาพนักงานจ้างทั่วไป