ทำเนียบบุคลากร กองคลัง

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวชุติมา ผากา ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางบุรันตรี จันทรวิมล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางไอลดา คนเพียร นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวเสาวนีย์ บุญทองเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุพัตรา กิ่งคำวงษ์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธรรชนก วงศ์ศรีทาพนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อุลัยวรรณ ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป


นางณัฐสุดา เหง้าหัวสาพนักงานจ้างทั่วไป