TIN HỌC cơ bản 

LỚP TIN HỌC CƠ BẢN: 30SSC2 | 30TSC4 | CẬP NHẬT EMAIL | Nộp bài tập

====================================================

I. KIẾN THỨC CHUNG

   1. Windows: Slide1 | Slide2  | Đổi ngày giờ hệ thống  | Bài tập chuyển mã

   2. Internet, Network và Web: Slide

====================================================

II. THỰC HÀNH

   1. Microsoft Word: Bài giảng | Slide | Bài tập | Video bài giảng

 >> Hướng dẫn: Các thao tác cơ bản

 >> Định dạng và trang trí trang:  Định dạng Font chữ | Định dạng Paragraph | Định dạng bằng thước (Ruler)

 >> Shapes | Collumns | DropCap

 >> Border and Shading | WordArt 

 >> Symbol | Equations

 >> Bullets & Numbering | Multilevel List

 >> Tab | Bảng biểu (Table)

 >> Ôn tập

====================================================

   2. Microsoft Excel: Bài giảng | Slide | Bài tập |Video bài giảng

 >> Hướng dẫn: nhập liệu và định dạng bảng tính

 >> Các hàm thông dụng

 >> Ôn tập

====================================================

   3. Microsoft PowerPoint: Bài giảng | Slide | Bài tập

 >> Cấu trúc (Layout): Title Slide | Title and content | Section Header | Two content | Comparison

 >> Themes | Format Background

 >> Chèn các đối tượng: Hình ảnh | Âm thanh | Video

 >> Chèn hành động (Action) | Chèn Hyperlink | Chèn Header & Footer

 >> Transitions | Animation

 >> Slide Master

====================================================

III. ÔN TẬP THI: 

 >> Nội dung lý thuyết

 >> Nội dung thực hành