วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียน online ครูเก่ง

นางสาวกมลพรรณ บุญเทียม

คำชี้แจง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยการรวบรวมวิดีทัศน์ สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเลือกเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนต้องการศึกษา จากรายการหัวข้อ เนื้อหาบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนหากนักเรียนยังไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนอีกครั้ง และทำแบบทดสอบท้ายเรื่องและประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละหัวข้อ

ผู้จัดทำขอขอบคุณเว็บไชต์บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าของและผู้ผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษาที่ได้รวบรวมไว้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในครั้งนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจทุกท่าน

ตารางนัดหมาย

1.วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว แล้วตอบคำถามลงในสมุดให้เรียบร้อย

2.วิชา วิทยาศาสตร์ ป. 1.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้

หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา แล้วตอบ

คำถามลงในสมุดให้เรียบร้อย

3.วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1 ให้นักเรียนศึกษาวิดีทัศน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา แล้วตอบ

คำถาม ลงในสมุดให้เรียบร้อย

4. วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1 ให้นักเรียนศึกษาวิดีทัศน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและท้องฟ้าของเรา แล้วตอบ

คำถามลงในสมุดให้เรียบร้อย


หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว


หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว


หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว


หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

โลกและท้องฟ้าของเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

โลกและท้องฟ้าของเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

โลกและท้องฟ้าของเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

โลกและท้องฟ้าของเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

โลกและท้องฟ้าของเรา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

โลกและท้องฟ้าของเรา


ลิงค์เพื่อการศึกษา


ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน