Karrierelaboratoriet A/S har til formål å styrke yrkesveiledningen i skolen, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal arbeide for å markedsføre behov for kompetanse i skolen (ungdomsskole og videregående skole), og bidra til å stimulere til bedre samarbeid mellom arbeidsliv og skole.


Selskapet har ikke som formål å oppnå økonomisk vinning for seg eller sine eiere. Det skal ikke deles ut utbytte til aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal brukes til å realisere selskapets formål. Ved likvidasjon skal eventuelt overskudd ikke utdeles til aksjonærene, men gis til utvalgte organisasjoner i samsvar med formålet.


Karrierelaboratoriet skal være et sted hvor alle elever skal få hjelp til sine yrkesvalg.

Karrierelaboratoriets mål er å gi et helhetlig, tidsriktig og innovativt karriereveiledningstilbud for elever på 9.-10. trinn i ungdomsskolen og Vg1 i videregående skole. Det er tenkt å utarbeide en aktivitet som skal informere ungdommene om hvilke yrker som eksisterer, og motivere og inspirere ungdom i deres videre karrierevalg.

Etter rollespillet skal eleven motiveres og engasjeres av skolen til å søke informasjon om studievalg og yrkesretning basert på sine interesser. I Karrierelaboratoriet skal elevene også få kjennskap til konkrete arbeidsoppgaver fra «alle» deler av arbeidslivet, samt ha mulighet til å opprette direkte kontakt med representanter fra arbeidslivet innenfor de fag eller yrker eleven er interessert i. Det vil bli utarbeidet et opplegg via moderne teknologi (facebook, twitter, internett generelt etc.) hvor elever etter rollespillet lett kan få oversikt over karrieremuligheter.

Hensikten med Karrierelaboratoriet er å styrke yrkesveiledning slik at elevene velger yrker basert på sine interesser og evner i kombinasjon med behovene i arbeidslivet.

Karrierelaboratoriet vil bli søkt forankret hos Fylkesdirektør for opplæring samt skolesjefene i kommunene i sør-Rogaland.


Gjennom samarbeid ønsker skolen og næringslivet å:

  • Styrke rådgiverfunksjonen i skolen ved å gjennomføre årlige sammenkomster mellom rådgivere og arbeidslivet

  • Legge forholdene til rette for utvidet samarbeid mellom skolen og arbeidslivet mht yrkesveiledning

  • Bidra til større synlighet og økt kunnskap av mulighetene i arbeidslivet for elever som skal velge fag og yrker

  • Arbeide for regionalt samarbeid mellom skolen og arbeidslivet