บุคลากร

นางสาวเรณู ศรีสว่าง

หน.กศน.ตำบลกลางใหญ่

นางสาวกฤตญกร มีชัย

ครู กศน.ตำบล

นายสุรไกร อ่อนดี

ครู ศรช.