หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ใหม่2560)

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว21) Download

2. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู(ว22) Download

3. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยะฐานะ(ว20) Download

4. การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ Download

5. โปรแกรม Logbook (รุ่นทดลอง) Download

6. คู่มือการใฃ้งาน Logbook Teacher Download

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Logbook Download

8. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน Download

9. คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายปีการศึกษา) กำลังปรับปรุง

10. คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์ ว21-2560(1) กำลังปรับปรุง

11. คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์ ว21-2560(2) กำลังปรับปรุง

12. เอกสารสัมมนากลุ่มเครือข่าย-วิทยฐานะ (1) กำลังปรับปรุง

13. เอกสารสัมมนากลุ่มเครือข่าย-วิทยฐานะ (2) กำลังปรับปรุง

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)

1. คู่มือการประเมินครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Download

2. การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว20/2559) Download

3. การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑ์ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว26/2559) Download

แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการ-เฉพาะสาขาปฐมวัย (หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)

1. ด้านที่ 1 กำลังปรับปรุง

2. ด้านที่ 2 กำลังปรับปรุง

3. ด้านที่ 3 กำลังปรับปรุง

4. แบบสรุปด้านที่ 1 - 2 กำลังปรับปรุง

แบบประเมินวิทยฐานะชำนาญการทุกสาขา(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)

1. ด้านที่ 1 กำลังปรับปรุง

2. ด้านที่ 2 กำลังปรับปรุง

3. ด้านที่ 3 กำลังปรับปรุง

4. แบบสรุปด้านที่ 1 - 2 กำลังปรับปรุง

แบบประเมินชำนาญการพิเศษทุกสาขา(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)

1. ด้านที่ 1 กำลังปรับปรุง

2. ด้านที่ 2 กำลังปรับปรุง

3. ด้านที่ 3 กำลังปรับปรุง

4. แบบสรุปด้านที่ 1 - 2 กำลังปรับปรุง

แบบประเมินชำนาญการพิเศษ-เฉพาะสาขาปฐมวัย(หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)

1. ด้านที่ 1 กำลังปรับปรุง

2. ด้านที่ 2 กำลังปรับปรุง

3. ด้านที่ 3 กำลังปรับปรุง

4. แบบสรุปด้านที่ 1 - 2 กำลังปรับปรุง

หนังสือแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการขอมีวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์เก่า ว17/2552)

1. แจ้งแบบฟอร์มประเมินวิทยฐานะ (ชก./ชพ.) กำลังปรับปรุง

2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการประเมินวิทยฐานะ กำลังปรับปรุง

3. เอกสารที่ต้องมีในแบบ ก.ค.ศ.1,ก.ค.ศ.1/1(ชก./ชพ.) กำลังปรับปรุง

4. แนวปฎิบัติและเอกสารนำส่งในการขอมีวิทยฐานะ (ชก./ชพ.) กำลังปรับปรุง

5. แบบกรอกข้อมูลเสนอขอรับการประเมิน(ชก./ชพ.) กำลังปรับปรุง