Een VOG voor JohanN Christoph de Winter

Ook de 18e eeuw kende al iets wat wij nu een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zouden noemen. In de Apostillen van de stad Kampen d.d. 15 juli 1773 is een opmerkelijke verzoek van Johann Christoph de Winter te vinden. Hij verzoekt het stadsbestuur om een verklaring van goed gedrag over de jaren dat hij in Kampen woonde.

Dat verzoek wil men hem niet weigeren. Hieronder de volledige tekst uit ''De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie'':

288. Eodem (15 Julij 1773), fol. 112. Op den Requeste van J.C. de Winter, Lieut(enant) Coll(onel) bij de Trouppes van den Staat, te kennen gevende hoe hij voorneemens was eerlang van hier naar de Colonie Demerarij vertrekken oversulks versoekende dat H.W.H.A. hem gelievden te geven eene verklaaring van zijn goed gedrag geduirende desselfs inwooning binnen deze Stad. Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccodeerd, en zal aan den Suppliant eene verklaring als bij Requeste vermeld, worden uijtgegeven. (Fiat insertio) Wij Burgermeesteren, Scheepenen en Raden der Stad Campen doen hier mede te weeten: hoe J.C. de Winter Lt. Coll. bij de Trouppes van den Staat sig bij Requeste aan ons geaddresseerd heeft, en daar bij te kennen gegeven, hoe hij voorneemens was, eerlang van hier naar de Colonie Demerarij te vertrekken, oversulks versoekende dat wij hem wilden geven eene verklaaring van desselfs goed gedrag, geduirende sijne inwooning binnen onze stad: Welk verzoek wij hem niet hebbende willen weijgeren, so verklaaren wij hier mede, dat opgem(elde) J.C. de Winter nu ruijm 23 jaaren binnen onse Stad gewoond heeft, en dat hij zig, voor zo verre ons bewust is, geduirende dien tijd altijd heeft gedragen als een goed en eerlijk ingezeten toestaat. T' ourconde etc. in fidem L.S. (:was get:) J.A. de Mist Secret.

Johann Christoph deed dit verzoek voorafgaand aan zijn vertrek naar de kolonie Demerarij. Daar zou hij commandeur van de koloniale troepen in Demerarij en Essequebo worden. De reis over de Atlantische oceaan duurde enkele weken en bij slecht weer en tegenwind zelfs enkele maanden. Vrij kort na aankomst werd hij al benoemd tot gouverneur van de kolonie Berbice. Voordat de brief met de officiele benoeming vanuit Nederland aankwam, overleed Johann Christoph op 4 juli 1774 in kolonie Essequebo.

bronnen:

. De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie, bewerking van inv. nr. 207 van het Oud Archief (Apostillen 1769-1779) door Jan van Hulzen.


Kampentussenoostenwest.nl was de bijdrage van cultuurZIEN aan Maand van de Geschiedenis 2020.

©cultuurZIEN, 2020