Загальна інформація

Адреса: м. Харків, провулок Руставелі, 7, корп. 2, аудиторія 44.

e-mail: tmfkafedra@gmail.com

Наш YouTube: Кафедра_ТМФВ_ХГПА  https://www.youtube.com/channel/UCWdKyuJf_QSd3gi_tcvjLeg


Кафедра теорії та методики фізичного виховання є одним з підрозділів академії та здійснює організацію та реалізацію освітнього процесу здобувачів освіти на факультеті фізичного виховання та мистецтв. На кафедрі ведеться підготовка фахівців за спеціальностями 014.11 Середня освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт.

Навчально-методичну, наукову, виховну роботу на кафедрі здійснюють 11 викладачів. 5 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук, з них 1 викладач з вченим званням професора. На кафедрі працюють 2 майстера спорту СРСР і 1 – майстер спорту СРСР міжнародного класу. Три викладачі кафедри удостоєні почесного звання «Відмінник освіти України». За плідну працю викладачі кафедри нагороджені Почесними грамотами та Подяками керівництва області та міста.

Колектив кафедри працює над науковою темою «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти». За останні роки викладачами кафедри опубліковано 5 статей у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science, понад 20 статей у фахових виданнях категорії Б, більш ніж 100 тез доповідей на конференціях різного рівня.

Методична робота є складовою частиною освітнього процесу кафедри і одним із основних видів діяльності професорсько-викладацького складу. Основним її напрямком є створення умов для підвищення якості освітнього процесу. Головними завданнями методичної роботи є: вдосконалення методик навчання і виховання здобувачів освіти, підвищення ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять і практик, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу і рівня методичної підготовленості студентів, вдосконалення організації освітньо-виховного процесу. Методичне забезпечення освітнього процесу розробляється викладачами кафедри відповідно до освітніх компонентів, що представлені в освітньо-професійних програмах та включають нормативні і вибіркові дисципліни.

Виховна та спортивно-масова робота пов᾿язана з плануванням та проведенням різномонітних заходів серед здобувачів освіти академії; підготовкою команд з волейболу, спортивної гімнастики, аеробіки та інших видів спорту до участі в змаганнях різного рівня. Кафедра створює умови для реалізації прав студентів на самостійні заняття фізичною культурою та спортом, в тому числі на базах академії й у студентському гуртожитку.


ПЕРСОНАЛІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НОВИНИ КАФЕДРИ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОБОТА СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ

ВИХОВНА РОБОТА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ