SEKTAШЕNJA / SJEБANE БУДУЋNOSTИ / AДVERTAJЗING / REЦEПTI / ARHITEKTURA / ЧАSОВИ БАЦАЊА МAGИЈЕ / VИЗИТ КАRТЕ / ВОДЕ SРБИЈЕ / МАТЕМАТИКА

d i s l a j f

OТАЦ NOVAC
TEST SНAГE
JOЛO
20-20
ZNАK ПAЖNJE
П.M.S.
TEКСTС
KУSУR

b i b l i o t e k a

ПROJEКTOVAЊE
POVRATAK NIGDE 2.0
IZGLEDA KAO DA SAM OVDE
ИSТORIЈA 7
ANIMAL LIES
PRИROДA ДRUШTVA

r e k o r d s

NIKE EYES - 2009
2X0 - EP
NIKE EYES - UNTITLED
NIKE EYES - lOll
RADIO/SPOKEN/VARIOUS
NIKE EYES - NIKE EYES
--

"SВЕ JЕ OСТАЛО. NIШTA ЈE SPEЦIJALNO.TI SI ТИГАР. КRИШКА SУНЦА. KOMANDANT КOMANDANTA."

©2020 | ДУШАН МАРИЋ