ประชาสัมพันธ์เรื่องการ

เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้า โปรแกรม Moodle

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงโปรแกรม Moodle ในเวอร์ชั้นใหม่ขึ้นจึงทำให้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการทดลองใช้บทเรียน โดยกำหนดให้ใช้ 2 รายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อที่ 1

ชื่อผู้ใช้ test001

รหัสผ่าน *Test001

รายชื่อที่ 2

ชื่อผุ้ใช้ test002

รหัสผ่าน *Test002