СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ Е ИЗГОТВЕНО НА ОСНОВАНИЕ:

  • ЗПУО чл. 87 и чл. 92
  • НАРЕДБА №4 ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН чл. 14
  • НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

чл. 73

  • НАРЕДБА № 10 ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ


I срок на учебна 2017/2018г.

II срок на учебна 2017/2018г.