Общественият съвет при ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна е създаден на проведеното общо събрание на родителите.

На заседанието бе избран състава, председателя и резервните членове.

Взеха се и следните решения:

1. Броя на членовете да бъде пет и това са:

  • Елица Петрова Кочева- представител на VІа клас и председател,
  • Мария Валентинова Василева- представител на Vа клас и член,
  • Антония Славчева Димова- Йорданова- представител на IVа клас и член,
  • Деана Петрова Петкова - представител на ІІІа клас и член,
  • Представител на финансиращия орган бе г-жа Светлана Игнатова- главен експерт дирекция "Образование и младежки дейности" при общ. Варна.

Резервни членове:

  • Елица Димитрова Александрова- представител на Vв клас и ІІклас
  • Стоян Петров Тодоров- преставител на IVб клас.

2. Като място за съхранение на кореспонденцията и документите за дейността на съвета бе определена със заповед на Директора дирекция на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

3. Като длъжностно лице за административно и техническо подпомагане на обществения съвет при ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна бе определена със заповед на Директора г-жа Емилия Михайлова на длъжност ЗДУД.

4. Следващото заседание на обществения съвет при ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна ще се проведе през месец септември 2018г.

Заседание на 19.03.2019 г.