บุคลากร

นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ

หน.กศน.ตำบลจำปาโมง

นางสาวนิราตรี จันทร์ลี

ครู กศน.ตำบล

นายศิริชัย ชาวเหนือ

ครู กศน.ตำบล

นางวิชุตา ภาพิลม

ครู ศรช.