2105-2117-งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 2105-2117

ชื่อวิชา : งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยกิต : 2

จำนวนชั่วโมงเรียน : 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 3) 18 สัปดาห์/ภาคเรียน

ผู้สอน : นายจีรวัฒน์ จิตต์สุวรรณ์

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจระบบงานบริการ การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อให้มีทักษะในการตรวจซ่อม การดัดแปลง การบำรุงรักษา การเขียนบันทึกช่างซ่อม การเขียนคู่มือซ่อม

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

2. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

3. ประเมินราคางานบริการอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การรับงานส่งงาน ประมาณราคา การอ่านคู่มือการซ่อม เทคนิคการตรวจซ่อม การแก้ไขดัดแปลง การเขียนบันทึกช่างซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การถอด ซ่อม ประกอบ บำรุงรักษาและการปรับแต่งตามข้อกำหนด

การวัดผล (100 คะแนน)

1. จิตพิสัย (เวลาเรียน+ความสนใจ) 30 คะแนน

2. ทฤษฎี (แบบฝึกหัด+สอบประมวลความรู้+รายงาน) 10 คะแนน

3. ปฏิบัติ (ทดลอง+ใบงาน+ชิ้นงาน) 60 คะแนน

4. สอบปลายภาค 00 คะแนน

ตรวจวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นวันสุดท้าย

ผลงานนักเรียน ปี 2560

นายภูมิบาล

นายธนวัตร

นายชลันธร

ผลงานนักเรียนปี 2561

นางสาวปาณิสรา มีทองคำ

นายสุรัตน์ คุรุสัจจกุล

นายกัณตภณ แสงบ้านยาง