บทที่ 11 การกำหนดลักษณะบริการพิเศษต่าง ๆ และระบบสัญญาณควบคุม