บทที่09

บทที่9ภาคความถี่IFและภาคดีเทกเตอร์เครื่องรับวิทยุFM

9.1ภาคความถี่IF

ภาคความถี่IFของเครื่องรับวิทยุAMประกอบไปด้วยภาคจูนIFประมาณ2-3ภาคและภาคขยายIFอีกประมาณ2ภาคหน้าที่ของภาคความภี่IFมี2ปารการคือประการแรกกำหนดความถี่ผ่านเข้าเฉพาะความถี่ปลานกลางหรือความถี่IFมีค่าความถี่10.7MHzประการที่สองนำความถี่IFที่ทำการขยายให้มีระดับความแรงของความถี่IFเพิ่มมากขึ้นแบบไม่ผิดเพี้ยน

ความถี่ของสถานีวิทยุFMย่าน88-108MHzถูกเลือกให้ผ่านเข้าภาคฟร้อนเอนด์เพียง1สถานีถูกผสมความถี่กับความถี่ออสซิลเลเตอร์ในภาคมิกเซอร์จนได้ความถี่ออกมา4ความถี่คือRF LO LO-RF และLO+RF ถูกภาคหมีความถี่ผ่านได้เพียงความถี่เดียวกันคือความถี่LO-RF=10.7MHzซึ่งเป็นความถี่IFที่ต้องการส่งต่อไปให้ภาคจูนIF1ขยายความถี่IFให้มีระดับความแรงมากขึ้นแบบไม่ผิดเพี้ยน

ฟิลเตอร์คุณสมบัติของตัวเชรามิกฟิลเตอร์คือจะยอมให้เฉพาะความถี่ที่ป้อนเข้ามาตรงกับค่าความถี่เรโซแนนซ์

ของตัวเซรามิกฟิลเตอร์ผ่านไปได้

9.2วงจรภาคความถี่IFชนิดให้ทรานซิสเตอร์

แสดงวงจรความถี่IFชนิดให้ทรานซิสเตอร์

9.3วงจรภาคความถี่IFชนิดใช้ไอซี

แสดงวงจรภาควงจรIFชนิดใช้ไอซี

9.4ภาคดีเทกเตอร์

แสดงบล็อกไดอะแกรมภาคดีเทกเตอร์ของเครื่องรับวิทยุFMสามารถใช่วิธีดีเทกเตอร์ได้หลายชนิดเช่น ชนิดดิสคริมิเนเตอร์ ชนิดเรโชดีเทกเตอร์ชนิดควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ได้หลายชนิดและชนิดเฟสล็อกลูปดีเทกเตอร์เป็นต้น

9.5ฟอสเตอร์ซีเลย์ดิสคริมิเนเตอร์

วงจรฟอสเตอร์ซีเลย์ดิสคริมิเนเตอร์

9.6เรโชดีเทกเตอร์

แสดงวงจรเรโชดีเทกเตอร์

9.7ควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์

แสดงวงจรควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ใช่ไอซีเบอร์LM3089

9.8ภาคAFC

การกำเนิดความถี่ของภาคจูนอสสซิลเลเตอร์ในเครื่องรับวิทยุFMต้องการมีความสัมพันธ์กับความถี่วิทยุที่รับเข้ามาของภาคจูนRFซึ่งความถี่RFที่รับเข้ามามีค่าความถี่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสัญญาณเสียงที่ผสมมาสัญญาณเสียงบวกผสมความถี่RFสูงขึ้นเล็กน้อยสัญญาณเสียงช่วงลบผสมความถี่RFต่ำลงเล็กน้อย