20101-2110 งานประดับยนต์

20101-2110 งานประดับยนต์ (Automotive Decoration Job) 1 -3 - 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจกระบวนการในงานประดับยนต์และการประมาณราคาค่าบริการ

2. สามารถใช้เครื่องมือ เลือกใช้วัสดุ ในงานประดับยนต์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษา สภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในงานประดับยนต์

2. ติดฟิล์มกรองแสงและสติกเกอร์รถยนต์

3. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งรถยนต์

4. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์ป้องกันการขโมยรถยนต์

5. ประมาณราคาค่าบริการงานประดับยนต์


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประดับยนต์ การติดฟิล์มกรองแสง สติกเกอร์ ถอดและติดตั้ง ระบบเครื่องเสียง กระจกรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกันการขโมย อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและการประมาณราคาค่าบริการ

1 พื้นฐานไฟฟ้า

2 เครืองเสียง และ วิทยุ รถยนต์

3.ลำโพง และ การป้องกันลำโพง

4.เครืองเล่น ซีดี และ USB

5.การควมคุมเครืองเสียงและกำจัดเสียงรบกวน

6.การติดตั้งเครื่องเสียง

7.งานบริการเครืองเสียงและบำรุงรักษา

8.อุปกรณ์กันขโมย

9.การติดตั้งอุปกรณ์กันขโมย

10.กล้องบันทึกหน้ารถ

11.การติดตั้งกล้องหน้ารถและ กล้องหลังรถ

12.งานตกแต่งตัวถังด้วยสติกเกอร์

13.ตกแต่งตัวถังด้วยแปรงพ่นสี

14.งานกระทะล้อและยาง

15.การทำธุรกิจและสินค้าประดับยนต์