Agreement

Jipatype ได้แบ่ง License การใช้งานออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือแบบ A และ B โดยแบบ A เป็นรูปแบบการร่วมสนับสนุน (บริจาค : Donationware) และแบบ B เป็นการซื้อสิทธิ์การใช้งานตามลักษณะของการนำไปใช้ ฟอนต์แต่ละตัวจะมีการกำกับหลักษณะของ License เอาไว้ว่าเป็นแบบ A หรือ B ไม่อาจข้าม License กันได้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าฟอนต์ที่คุณสนใจว่าเป็น License แบบใด และทำการอ่านเงื่อนไขของ License นั้นๆ

รายชื่อฟอนต์ใน License Type A

 • Priyati
 • Opun
 • Serithai
 • Petchlamoon
 • Boriboon
 • Kulachat Family

รายชื่อฟอนต์ใน License Type B

 • Anantason
 • Adirek Family
 • Flatory Family

License Type : A

License Type A เป็นรูปแบบการร่วมสนับสนุน (บริจาค : Donationware) ในราคาขั้นต่ำของฟอนต์นั้นๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในแต่ละหน้านำเสนอฟอนต์ สามารถร่วมสนับสนุนในราคาที่มากกว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านครับ

ซึ่งบางฟอนต์มีการอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีไม่มีเงือนไขในน้ำหนักที่กำหนดไว้เท่านั้น บางฟอนต์อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะงานส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้


อธิบายสิทธิ์การใช้งาน

1 ผู้ใช้/องค์กร ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

เมื่อคุณซื้อผ่านระบบออนไลน์คุณสามารถออกใบเสร็จได้เองผ่านระบบ โดยระบุชื่อผู้รับสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคลหรือองค์กร และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ หากไม่ออกใบเสร็จสิทธิ์การใช้งานจะเป็นของเจ้าของอีเมลที่ทำการชำระเงิน ต่อไปเป็นการอธิบายสิทธิ์การใช้งาน

เช่นคุณคือนักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่ต่างๆ คุณซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในนามของคุณเอง คุณสามารถใช้ฟอนต์ในงานออกแบบให้กับลูกค้าของคุณได้ไม่จำกัดชิ้นงานหรือลูกค้าคนใดคนหนึ่ง(จะออกแบบให้กี่คนก็ได้) เช่นออกแบบโลโก้ หรือสิ่งพิมพ์ ลูกค้าของคุณจะได้รับงานที่ Create Outline / Rasterize ไม่สามารถพิมพ์ต่อหรือแก้ไขข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของทาง Jipatype ได้ หากลูกค้าของคุณต้องการใช้งานฟอนต์เอง ต้องซื้อสิทธิ์แยกออกมา

หรือคุณคือนักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่ต่างๆ คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในนามของลูกค้าของคุณเพื่อออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้าคนนั้นๆ และลูกค้าคนนั้นๆ สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ แต่คุณไม่สามารถนำฟอนต์ที่ได้มาไปออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้าท่านอื่นได้ หรือหาผลประโยชน์ส่วนตน

สำหรับซื้อสิทธิ์ในนามองกรค์ ฟอนต์ต้องถูกใช้ในนามขององค์กรเท่านั้นในสือต่างๆ ขององค์กรเอง เช่น ฟอนต์อัตลักษณ์ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ พนักงานขององค์กรไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฟอนต์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ คุณซื้อสิทธิ์ในชื่อของคุณเองเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ และคุณมีมากกว่าหนึ่งโดเมนที่เป็นของคุณเอง ไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์แยกของแต่ละโดเมน

หรือคุณเป็นผู้พัฒนา Web หรือ Application ให้กับลูกค้าของคุณ คุณต้องซื้อสิทธิ์การใช้ในชื่อของลูกค้าของคุณเอง เพราะลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ ไม่ว่าจะแก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์

การใช้ฟอนต์เป็น CSS @font-face ต้องเป็นการฝังแบบ base64 ในฟอร์แมต WOFF/WOFF2 สามารถแปลงฟอนต์ได้ตาม Web service ทั่วไป


ข้อห้ามและข้อจำกัด

 1. แก้ไขหรือดัดแปลงไฟล์ฟอนต์
 2. เผยแพร่หรือขายต่อให้ผู้อื่น
 3. ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่ แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งฟอนต์คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 4. ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 5. ไม่อนุญาตให้จำหน่ายให้เช้าฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้ หรือสิทธิใด ๆ แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น โดยเด็ดขาด
 6. ฟอนฟรี (Personal use) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นอัตลัษณ์องค์กร ยกเว้นฟอนต์ที่ระบุไว้ว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercial use)
 7. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เมื่อคุณสร้างแอปหรือเว็บไซต์ที่ฝังไฟล์ฟอนต์ เช่นคุณสร้างแอปแต่งรูปที่มีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟอนต์เพื่อพิมพ์ข้อความ สำหรับเว็บไซต์ต้องฝังแบบ encode base64 ในฟอร์แมต WOFF / WOFF2

ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือให้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้

License Type : B

License Type B เป็นรูปแบบการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งแบ่ง License ออกตามลักษณะการใช้งาน 5 การใช้งาน ดังต่อไปนี้


Individual License :

คือการใช้งานฟอนต์เพียงบุคคลเพียงคนเดียว สำหรับฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอิสระ และธุรกิจขนาดเล็ก(เจ้าของเพียงคนเดียว) ผลิตเอกสารหรือชิ้นงานให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น jpg, png, video และอื่นๆ 1 License อนุญาตให้สามารถติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (แต่ต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเท่านั้น) ท่านสามารถใช้ Individual License บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Individual License ในรูปแบบของ Desktop License (คือการนำสิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลมาให้บริษัทใช้งาน), Web License, App License, Identity License


Desktop License :

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ สำหรับห้างร้าน บริษัทจำกัด และนิติบุคคล เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น jpg, png, video, ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับการขาย 1 License อนุญาตให้สามารถติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ได้เพียง 5 เครื่อง

ตัวอย่าง : หน่วยงาน เอเจนซี่โฆษณา สตูดิโอ เมื่อท่านซื้อสิทธ์การใช้งานในนามของท่านเอง อนุญาติให้สามารถติดตั้งฟอนต์ลงบนคอมพิวเตอร์ได้ 5 เครื่องต่อ 1 License หากท่านต้องการใช้งานฟอนต์บนเครื่องอื่น ๆ ด้วย จะต้องชำระสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม ท่านสามารถใช้ฟอนต์ออกแบบงานให้กับลูกค้าได้ไม่จำกัดชิ้นงาน และไม่จำกัดอยู่กับลูกค้าคนใดคนหนึ่ง ท่านสามารถใช้ Desktop License บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Desktop License ในรูปแบบของ Individual License (คือการนำสิทธิ์การใช้งานของบริษัทมาใช้งานส่วนตัว), Web License, App License, Identity License


Web License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Individual License, Desktop License, App License, Identity License


App License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบการฝังฟอนต์ร่วมไปกับ Application เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ User Interface เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Application บน IOS, Android, Windows Mobile, สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 Application

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ App License ในรูปแบบของ Individual License, Desktop License, Web License, Identity License


Identity License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือ Brand สินค้า เช่น ชื่อ, ตราสัญลักษณ์, โลโก้, คำขวัญ, ข้อความ, สโลแกนต่าง ๆ ที่มีการใช้ซ่ำอย่างสม่ำเสมอ มุ้งเน้นการจดจำต่อผู้พบเห็น สามารถติดตั้งฟอนต์ลงบนคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องและระบบปฏิบัติการ เพียงให้อยู่ในองค์กรเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Identity License ในรูปแบบของ Individual License, Web License, App License


ข้อควรคำนึง :

 • ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้รับสิทธิ์
 • ห้ามดัดแปลง แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงไฟล์ฟอนต์ใหม่ นำออกเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
 • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้
 • สามารถอัพเดทได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการปรับปรุงฟอนต์

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**