Jerzy Gruszczyński

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich.

Editor-in-chief of the scientific journal Infrastructure and ecology of rural areas.