ท่องโลก

วรรณคดีไทย

สนุกกับการเรียนรู้วรรณคดีไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จากวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย

ชุดกิจกรรมที่ 1 เสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

ชุดกิจกรรมที่ 2 สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

ชุดกิจกรรมที่ 3 สามัคคีเภทคำฉันท์

ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา ประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างค้นหาความรู้ ไม่สรุปเรื่องราวโดยไม่หาข้อมูลหลักฐาน ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ กิจกรรมนี้ พัฒนาจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นสื่อเหมาะสำหรับครูที่ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเหมาะสำหรับนักเรียนทั้งในการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน และนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองเอง