New SCARPA Alien 1.0 (2019)

Od Vianoc testujem nový model lyžiarok Scarpa Alien 1.0 pre sezónu 2019 a prinášam prvé dojmy.

I test a new model of skiboots by Scarpa. I have been testing the new Scarpa Alien 1.0 since Christmass. Here you can find my first impressions.

Pár údajov na úvod :

  • moja veľkosť : mondo 29 (EÚ 45),
  • veľkosť skeletu : 305 mm,
  • hmotnosť s papučou (29) : 850 g,
  • predbežná cena : 999 €.

A few introductory data:

  • size of my boots : mondo 29 (EÚ 45),
  • shell size : 305 mm,
  • weight with liner (29) : 850 g,
  • preliminary price : 999 €.

Môj prvý dojem a porovnanie s Alien 3.0

Na preteky a aj tréningy som až do obdržania nových Alien 1.0 používal doteraz takmer výhradne karbónové Alien 3.0. Možnosť vyskúšať iný model mi umožňuje porovnať tieto dve vlajkové lode od Scarpy.

Nová lyžiarka mi hneď sadla, nemusel som ani vypaľovať papuče. Šírka kopyta je väčšia ako pri Alien 3.0 a svojím tvarom sa nápadne podoba na Alien RS.Výhodou plastovej spodnej časti je lepšie tlmenie vibrácií, tepelná pohoda a celkovo viac priestoru. Spomínaný priestor a tepelný komfort som vysoko ocenil, keďže počas tréningu na ľadovci v -20° som si privodil omrzliny.

Na druhú stranu, prednú časť skeletu považujem za primoc zbytočne vysokú. Pomohol som si vložkami do lyžiarok. Výška komína je rovnaká ako pri modely Alien 3.0, takže pocit opory pri jazde v záklone bol veľmi podobný. Podpora v smere dopredu je takmer rovnaká ako pri karbónkach. Pevnosť karbón-grilamidového skeletu je v porovnaní s plastovými skeletmi obrovská.

Papuča v kombinácií s jej vodeodolným prekrytím mi umožňuje konečne nenosiť v prašane nevyhnutne kombinézu. Lyžiarku zvyčajne využívam v kombinácií s nohavicami Alagna Lite od Karposu.

Zmenou oproti predchádzajúcemu modelu je aj výmena karbónovej prednej časti komínu. Časť, ktorá obopína nohu, bola vymenená za plastovú. Pribudli aj vodiace drážky na lanko.

Nové Alieny 1.0 sú oproti 3.0 pri mojej veľkosti až o 210 g ťažšie (na jednej lyžiarke). Rozdiely sú zrejmé z nasledovných obrázkov.

My first impression and comparison to Alien 3.0

I have been using the Alien 3.0 almost exclusively for training and racing before receiving a new Alien 1.0. The opportunity to try a different model allows me to compare these two flagships from Scarpa.

The new boot immediately fits me. I did not even have to heat my liners. Hoop width is greater than Alien 3.0 and its shape is similar to Alien RS. The advantage of the plastic bottom is better vibration damping, thermal comfort and more space. I specialy appreciate the space and the thermal comfort, because during a glacier training camp at -20 ° I got a frostbite.

On the other hand, I consider the front part of the shell to be unnecessarily high, but I helped myself with inserts. The height of the cuff is the same as for the Alien 3.0, so the feel of the backrest was very similar. The support in front direction is almost the same as for Alien 3.0. The strength of carbon grilamid shell is enormous in comparison to plastic.

A new liner in combination with her waterproof overlay allows me finally to don´t need to wear a suit when training in a powder. I usually use the boots in combination with Alagna Lite pants by Karpos.

Another change to previous model is plastic front part of the cuff. There are also slots for the lace guiding.

New Alien 1.0 compared to 3.0 in my size is about 210 g heavier (on one ski boots). Differences are evident from the following figures.

Papuča

Scarpa prišla s inovovanou papučou Intuition, ktorá siaha tesne nad členky. Zvýšená časť nad achilovkou zabraňuje jej odreniu. Jazyk v plnej dĺžke znamená lepšiu odolnosť voči vniknutiu snehu a lepší tepelný komfort v porovnaní s klasickou "bikini" papučou z Alien 3.0.

Do papuče som sa po krátkej dobe požívania rozhodol integrovať vložky FORMTHOTICS. Ich tepelná tvarovateľnosť vycentruje pätu a vyplní priestor pod chodidlom. Pohyb v lyžiarke nie je pre chodidlo úplne prirodzený, takže považujem za vhodné podporiť nohu vložkou. Vložky efektívne vyriešili aj nadmerný priestor v prednej časti skeletu.

Liner

Scarpa came with an innovative Intuition liner that stretches just above the ankles. The raised part over the achilles prevents it from being bruised. Full length language means better snowproofing and better thermal comfort compared to the "bikini" Alien 3.0 liner.

I decided to integrate the FORMTHOTICS inserts into the liner after a short period of time. Their thermal deformability centers the heel and fills the space under the foot. The movement in the ski area is not quite natural for the foot, so I think it is advisable to support the foot with the inserts. The inserts effectively resolved excessive space in the front of the shell.

Ohyb komína

Ohyb komína bez vloženej papuče je jeden z najväčších, aké som kedy pri lyžiarkach videl. Vložená papuča ovplyvňuje pohyblivosť komína najmä v smere dopredu. Pri šlapaní sa to však negatívne neprejavuje, keďže vysoký uhol nie je reálne využiteľný. Vyklopenie komína dozadu výrazne uľahčuje obúvanie.

Cuff - range of motion

The range of motion without the linner is one of the biggest ones I have ever saw. The placed liner influences the movement of the cuff in the forward direction. However, this is not a negative effect. The high angle is not realistically usable. To raise the cuff back significantly easier to slip foot in.

Kompatibilita s mačkami a viazaniami

V krátkosti - žiadny problém. Lyžiarky používam s viazaniami od ATK a Movementu (Dynafit).

Mačky sú automaty Prolight od Climbing Technology.

Crampons and bindings compatibility

Briefly - no problem. I use skiboots with ATK and Movement (Dynafit) bindings.

I use crampons Prolight by Climbing Technology.

Problémy a opotrebovanie po mesiaci používania

Jediné známky opotrebovania je vidieť na zadnej strane manžety. Nejde však o nič výrazné.

Jediný problém, ktorý som musel po mesiaci intenzívnej záťaže riešiť je ohnutie háčika, ktorý slúži na zachytenie šnúrky sťahujúcej komín.

Attrition after one month and other troubles

The only signs of wear are visible on the back side of the cuff. However, it is not significant.

The only problem that has to be solved after a month of heavy usage is the hook, which is used to catch the lace pulling the cuff.

Záver

Lyžiarky ponúkajú všetky výhody komfortu plastových lyžiarok v kombinácií s pevnosťou karbónových modelov. Samozrejme, je to za cenu mierne vyššej hmotnosti. Na druhú stranu, pri ich nákupe neutrpí vaša peňaženka taký šok ako pri kúpe karbónového modelu.

Lyžiarku by som odporučil predovšetkým skialpinistom, ktorí chcú všestranú lyžiarku nielen na preteky, ale aj na dlhé túry. Osobne budem nové Alien 1.0 využívať primárne na tréningy, ale v prípade náročných podmienok (ľad, kôra, skaly...) ich zoberiem aj na preteky.

Lyžiarky boli oficiálne predstavené na tohtoročnom ISPO a budú dostupné pred budúcou zimou. O prípadnej predobjednávke sa informujte u vášho predajcu.

Conclusion

The boots offers all the advantages of the comfort of plastic boots in combinations with strength of carbon models. Of course, this is at a slightly higher weight. On the other hand, when you buy them, your wallet will not be attacked as much as when you buy a carbon model.

I recommend this boot especially to skimountaineerers who want a versatile boot not only for races, but also for long hikes. Personally, I will use the new Alien 1.0 primarily for training, but in case of difficult conditions (ice, crust, rocks ...) I will also take them in the race.

The boot was officialy introduced at ISPO and will be available before the next winter. I can contact your reseller for pre-order.