พลศึกษา5

รหัสวิชา พ23103 ระดับชั้น ม.3

นาย จักรพันธ์ นาคาเริงฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศีกษาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคน ศึกษาวีดีทัศน์เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานวอลเลย์บอล และศึกษากติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล

แล้วเขียนสรุปทักษะต่าง ๆ เป็นขั้นตอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเล่ย์บอล

jaknaka.pdf