ข่าวประชาสัมพันธ์ 

11-10-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566

26-09-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

26-09-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดเปิด-ปิด และลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566

20-09-2566 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

10-08-2566 ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566

11-07-2566 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง การฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

06-07-2566 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

28-06-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

09-06-2566  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

   ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 พ.ศ. 2566 เอกสารประกอบการรับสมัคร

19-05-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการครูเพื่อขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566           เอกสารใบสมัคร

28-04-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566

24-04-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2565 (รอบ 2)

24-04-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดเปิด-ปิด และลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2566

19-04-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รอบทั่วไป ปีการศึกษา  2566

27-02-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IVEN3 Award

10-02-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

14-03-2566   เอกสารประกอบการรายงานตัว ของนักศึกษาปริญญาตรี  เอกสาร1 เอกสาร 2 เอกสาร 3

13-03-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อผู้คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 3)

13-03-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบทความ/บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

27-02-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IVEN3 Award เอกสารใบสมัคร

27-02-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติ IVEN3 Award เอกสารใบสมัคร

10-02-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (โควต้า) รอบ 2

07-02-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งและ

                      แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

06-02-2566  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด และลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

27-01-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2

27-01-2566   ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (โควต้า) รอบ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา

สถาบันได้สนับสนุนให้วิทยาลัยในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย และได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ            รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ Link เพิ่มเติม