ข่าวประชาสัมพันธ์

31-10-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

19-10-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565

29-09-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET Journal

29-09-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง แนวปฏิบัติขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

โดยกรอกแบบคำร้องและอัพโหลดข้อมูลผ่านระบบได้ที่ https://forms.gle/ZgwxZJiAfAWtozsZA

29-09-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

29-09-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิด และลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

12-07-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564

12-07-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564

23-05-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป (เพิ่มเติม)

02-05-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการผ่อนผ่อนค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565

25-04-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป

25-04-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2565

18-04-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

07-03-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

25-02-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

24-02-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

17-02-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด และลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

07-02-2565 เอกสารประกอบการรายงานตัว ของนักศึกษาปริญญาตรี เอกสาร1 เอกสาร 2 เอกสาร 3

07-02-2565 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง รายชื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2565

25-10-2564 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564

20-09-2564 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16-08-2564 ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติผลการศึกษา