ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ

ติดต่อศูนย์ IT... 1219

ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

  • กำหนดนโยบาย มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • วางแผนการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการใช้สารสนเทศขององค์กร

ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร

  • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาโอกาสพัฒนา

  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมและหน่วยงานเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ

ด้านคุณภาพของข้อมูล สารสนเทศและความรู้

  • ประเมินผลระบบสารสนเทศ การนำข้อมูลไปใช้และวางแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสมให้กับผู้รับผลงาน

  • ดูแล ควบคุมกำกับและติดตามการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ การรักษาความปลอดภัยความลับของผู้ป่วย และการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กร

ขอบเขตหน้าที่

วางแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนา และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งทางด้าน Hardware, Software และ Peopleware เพื่อให้มีทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

วางแผนการพัฒนาทักษะด้านไอทีของบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งผู้บริหารจัดการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

วางแผนรองรับภัยพิบัติระบบสารสนเทศล่ม แนวทางการแก้ไขปัญหา

การรักษาความปลอดภัย ความลับ และการสำรองข้อมูล

บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาล