ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information and Communication Technology)

เลือกเมนูการให้บริการ

" งานบริการ คือ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การซ่อมแซม บำรุงรักษา "

HSS01-IT-3-05
ขอจ้งความจำนงขอดูหรือ
ขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด" งานโปรแกรมและระบบเครือข่าย คือ ดูแลระบบให้บริการติดตั้งโปรแกรม และบริการงานเครือข่ายภายในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยประกอบด้วยงานบริการระบบเครือข่ายและงานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ "

" งานพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ ให้บริการปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภายใน "

อยู่ระหว่างดำเนินการ...
ขอใช้งานและติดตั้งระบบสารสนเทศ

อยู่ระหว่างดำเนินการ...
ขอแจ้ง
บันทึกข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศ

อยู่ระหว่างดำเนินการ...
ขอต่ออายุการใช้งานระบบสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์