การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม iThesis

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม iThesis

ขั้นตอนที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book ระบบปฎิบัติการ Windows 7 เเละ Microsoft office 2010 ขึ้นไป (ในกรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Macbook จะต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 เเละ Microsoft office 2010 ขึ้นไป ถึงสามารถใช้งานได้)


ข้าพเจ้าได้ศึกษาอ่านการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม iThesis พบว่า

**ได้ทำตามขั้นตอนที่ 1เเล้ว ยืนยัน