สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ A