------------------------แบบสำรวจ EBIT สสอ.พล 2562------------------------


บทนำ ITA

ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง EB1-4

-EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-EB 3 หน่วยงานมีการการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

-EB 4 หน่วยงานมีการการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม EB5-7

-EB 5 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล EB 8 - 9

-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ EB10 -12

-EB 10 หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี


ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB 13 -14

-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัต

-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ


ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB 15

-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารต่อสาธารณชนตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน EB 16

-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน EB 17

-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบนตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB 18-19

-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนาธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

-EB 19 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20-22

-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลลประโยชน์ท

-EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน กิจพอเพียงตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB 23-24

-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่กี่ยวข้อง

-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและลปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกียวข้องตัวชี้วัดที่ 12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB 25- 26

-EB 25 หน่วยงานมีการจัดกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่ม

-EB 26 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์