ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลแพรกษา

 • โครงสร้าง

 • ข้อมูลผู้บริหาร

 • อำนาจหน้าที่

 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • Q & A

 • Social Network

การดำเนินงาน

 • แผนการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ //( สติมีหลาย กอง ได้ข้อมูลแล้วสร้างเป็นอันๆ (ลิ้ง เข้า PDF เลย )

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • E-Service

การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจ้างหรือการจัดพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • รายงานผมการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพย์ยาการบุคคล

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางการรับฟังความติดเห็น

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงของผู้บริหาร

 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองกรณ์

แผนป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบที่6 พ.ศ.2563

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุกจริตประจำปี

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

ดำเนินการตามมาตรการและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนที่ ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลแพรกษา