การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2562

โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

EB1 : มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

EB2 : มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 : มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4 : มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB5 : หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB8 : หน่วยงานมีการดำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 : มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB11 : มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา

EB12 : มีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

EB13 : มีการกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 : มีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB15 : มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16 : มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17 : มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18 : มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 : มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

EB20 : มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 : มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรุ้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

EB23 : มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24 : มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 : มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 : มีการแผนแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้