โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาล (ITA)

โรงพยาบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลแม่จัน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 โรงพยาบาลแม่จัน นพ.สุรชัย ปิยวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด ? คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)? ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่จัน ประจำเดือนธันวาคม 2560 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามมาตรการ 3ป และ 1ค คือ การปลุก ปลูกจิตสำนึกการป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการที่ต้องยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใสซื่อสัตย์ สุจริตมีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายITA2561.pdf

โรงพยาบาลแม่จัน ร่วมแสดงความโปร่งใสในองค์กร โดยกำหนดนโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี รักศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์ และสุจริต สำหรับ ข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับ