ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 24 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • 30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • 33 การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • 35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • 36 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 • 37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • 38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562