เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้อง.pdf
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการต่อ.pdf
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการภายใน.pdf
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท.pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาไทย.pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง