ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สิงหาคม  2564

13-14  ส.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม google  meet เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความรู้และเข้าใจถึงวิธีปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  โดยมีคุณอัมพวรรณ  พุกดำ นิติกร กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม 

13  ส.ค.  2564

นางชุลีกร   ทองด้วง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการ

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019

(COVID – 19) 

 ดูเพิ่มเติม

7 - 8 ส.ค. 2564

 นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้ นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพืธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบออนไลน์โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภููเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

5 -ุ 6 ส.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเ็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักตูนแกนกลาง (ปพ.3) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต  สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

ส.ค.  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 


ดูเพิ่มเติม

กรกฏาคม  2564

30 ก.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร “กองทุน สพป.ภูเก็ต และกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของ “กองทุน สพป.ภูเก็ต” และ กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ภูเก็ต ในการช่วยเหลือข้าราชการครูและนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

30 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ตร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม 

27 ก.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทุกด้าน โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

27 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรม “บางโรงจิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ปล่อยลูกพันธ์ปูม้า 10 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนซอยคลองกำแพง โรงเรียนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

ดูเพิ่มเติม

24 ก.ค. 2564

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ video ด้วยแอพพลิเคชั่น KineMaster " ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet  เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 7 วาระเร่งด่วน ให้แก่ครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

23 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าเรือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ จุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

20 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ตร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (เขารัง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม


12 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร พร้อม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ณ สพป.ภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

12 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต 

ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาออนไลน์ การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็น และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระกับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

9 ก.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูล IEP และIIP และการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ให้กับครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม และผู้สนใจ จำนวน 49 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

8 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่้งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

7 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

5 ก.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา (COVID -2019) จากตัวแทนนายเรวัติ  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสพป.ภูเก็ต ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา (COVID -2019) ณ.สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

2 ก.ค. 2564

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -2019)และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

2 ก.ค. 2564

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -2019)และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา"  อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

2 ก.ค. 2564

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -2019)และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเกาะมะพร้าว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

2 ก.ค. 2564

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -2019)และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36  จ.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติมมิถุนายน  2564

30 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองท่าเรือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เนื่องในโอกาสเปิดเมืองภูเก็ต ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

28 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

ดูเพิ่มเติม 

28 มิ,ย, 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

28 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เชฟครัวจิตอาสาภาคใต้ ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

27 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

26 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

25 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

25 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายวิรยุทธ ชัยดีนี รอง ผอ.สพป.ภูฌก็ต เป็นประธานการประชุมขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม 

24 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เชฟครัวจิตอาสาภาคใต้ ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)   ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

23 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร มีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

23 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

23 มิ.ย. 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม 

22 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

22 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

21 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

21 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

20 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

19 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

18 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

17 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

13 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

12 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


11  มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพศวิถีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสร้างความภาคภูมิใจและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองของผู้เรียน เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 12 โรงเรียน ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

11 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

10  มิ.ย.  2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง      จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

      9  มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง      จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

9 มิ,ย, 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมทางไกล “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564” ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

8 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 3 /2564

เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียน  ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต       อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

8 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

7 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


 4  มิ.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

2 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย เวลา 09.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

2 มิ.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงา่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติภูมิ  อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฎิบัติงาน ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม


พฤษภาคม  2564

31 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

31 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม 

30 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

28 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามข้อตกลงในการปฎิบัติงานหน้าที่ตามลักษณะงานผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

28 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

27 พ.ค. 2564

 นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ VDO Conference GoogleMeet ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มีแนวทางการปฎิบัติและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


27 พ.ค. 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามข้อตกลงในการปฎิบัติงานหน้าที่ตามลักษณะงานผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม...


27 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

26  พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

24 -25  พ.ค. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนน และยกระดับผลการประเมินพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้มีผลการประเมินที่สูงขึ้น ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

25  พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564 เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทุกด้าน โดยมีนายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

25 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสารสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

25 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสารสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม


25  พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

24 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพื่อสร้างทัศนคติ  และค่านิยมขององค์กร  “รู้หน้าที่  โปร่งใส  ใส่ใจสังคม ” และร่วมป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต    สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต   ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

24  พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

23  พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

22  พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

21  พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบางเทาและโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต. 

ดูเพิ่มเติม

21 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนของชุมชนและโรงเรียน Stand Alone ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมโภคารักษ์ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”


ดูเพิ่มเติม

20 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นการติดตาม ประเมินผล เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและสารสนเทศที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงสุด ณ ห้องพุดภูเก็ต   อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

20 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู  เครือข่ายวิชิต  ข้าราชการ สพป.ภูเก็ต  ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต  เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

19 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิตติภูมิ  อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู  เครือข่ายเกาะแก้ว – รัษฎา  ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต  เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

19  พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

19 พ.ค.  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่มร่วมประชุมทางไกลการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

และการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการปฎิบัติ ขั้นตอน มาตรการในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามคู่มือการปฎิบัติ ณ ห้องพุดภูเก็ต  สพป.ภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

19 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายประจำปี (รอบเพิ่มเติม) ก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบการขอย้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


18 พ.ค. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู เครือข่ายกะทู้ ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


18  พ.ค.  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนนและยกระดับผลการประเมินพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต     อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


17 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพื่อสร้างทัศนคติ  และค่านิยมขององค์กร  “รู้หน้าที่  โปร่งใส  ใส่ใจสังคม ” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

13  พ.ค.  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิบัติ ครั้งที่ 2/2564  ผ่านระบบ  Video  Conference  Google  Meet เพื่อมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการปฎิบัติราชการ/ข้อราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นแนวทางในการปฎิบัติตามนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

12 พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

6  พ.ค.  2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติกาประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ่าน Video Conference (Zoom) เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น

ระบบราชการ 4.0  (PMQA 4.0)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องพูดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


5  พ.ค. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย และประชุมทีมบริหาร เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

3 พ.ค. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้รับความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อ จากทีมงานฆ่าเชื้อโครงการภูเก็ต ปลอดเชื้อ โควิด-19 ปลอดโรค และปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 บริเวณภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเ้ก็ต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม


เมษายน 2564

29  เม.ย.  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต  เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19) เพื่อใช้ประโยชน์  ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

28 เม.ย. 2564 

 นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

28 เม.ย. 2564 

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูฌก็ต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อทราบและพิจารณาข้อราชการด้านบุคลากร และการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


28 เม.ย. 2564 

. นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูฌก็ต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อทราบและพิจารณาข้อราชการด้านบุคลากร และการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

22 เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์  นายกิตติภูมิ  อุทสาร นายวิรยุทธ  ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกล เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference เพื่อทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

21 เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

20  เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.ภูเก็ต สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

20  เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค เครื่องอุปโภคบริโภค  ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) เพื่อใช้ประโยชน์ ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

7 เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม2564 เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติคุณบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิชิตสงคราม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

7 เมษายน 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

5 เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ตศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 2 เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานมาพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 2 จังหวัดตรัง

ดูเพิ่มเติม

5 เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 1 เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานมาพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 1 จังหวัดตรัง

ดูเพิ่มเติม

2 เม.ย. 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

2 เม.ย. 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDE) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

มีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายสู่การปฎิบัติ ให้มีคุณภาพทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนวีัดเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายสู่การปฎิบัติ ให้มีคุณภาพทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านบางเทา  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 30 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ

ในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายสู่การปฎิบัติ สร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีอาชีพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


วันที่ 30 มีนาคม 2564   

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ ในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายสู่การปฎิบัติ ให้มีคุณภาพทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ

ในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายสู่การปฎิบัติ ให้มีคุณภาพทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อำเภอถลาง          จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 29 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานงานสายงานบริหารสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (รุ่นที่ 2) ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


วันที่ 29 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ

ในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายสู่การปฎิบัติ สร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีอาชีพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง     อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564)            ณ โรงเรียนบ้านฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 26 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม..

วันที่ 26 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิตติภูมิ  อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ต้อนรับ

นายสมบูณ์  ธรรมลังกา และคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถนำไปปฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 26 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ณ โรงเรียนบ้านฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ดูพิ่มเติม

วันที่ 25 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564)          ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 24 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายวิรยุทธ ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่าหนิก โรงเรียนบ่านเชิงทะเล(ตันติวิท) และโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ณ โรงเรียนบ้านม่าหนิก โรงเรียนบ่านเชิงทะเล(ตันติวิท) และโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)  จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


วันที่ 24 มีนาคม 2564 .

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะมะพร้าว และบ้านบางคู  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ณ โรงเรียนเกาะมะพร้าว บ้านบางคู  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 24 มีนาคม 2564 

นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ และร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนสุวรรณคีรีวงก์ โรงเรียนบ้านกะหลิม และโรงเรียนบ้านบางเทา

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 23 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดเก็บข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่  23  มีนาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในระยะ 1 ปี ของนายกิจธิชัย  สารรัตน์ นายกิตติภูมิ  อุทสาร และนายวิรยุทธ  ชัยดินี โดยมีนายสายัณห์

ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กรรมการ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่  18  มีนาคม  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายวิรยุทธ  ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และสพท. ผ่านระบบ conference เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในสังกัด สามารถนำไปใช้ร่วมกันตามวัตถุประสงค์เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันโดยมีนายสนิท  แย้มอักษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ สโมสรเพื่อนครูภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่  18  มีนาคม  2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 7 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานของผู้เรียน ประเมินผลการเรียนรู้ สร้างสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน และผู้เรียน ในการพัฒนาการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว  ศูนย์การเรียน  ผู้เรียน  คณะทำงาน 150 คน  ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 17 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่  16  มีนาคม  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด สพป.ภูเก็ต เขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO  BE  NUMBER  ONE  และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง”  เพื่อสืบสานพระปณิธานองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้นำเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปฎิบัติได้ถูกต้อง ตามกระบวนการแต่ละตัวชี้วัดให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเิ้ก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 15  มีนาคม2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทยไสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม ” และร่วมป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่  12 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายวิรยุทธ  ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 11 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครู ในสังกัด เพื่อให้การประเมิน ฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำเร็จตามจุดมุ่งหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 11 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายวิรยุทธ  ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  รับชมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด  ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด  มี  2 องค์ประกอบ คือการประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สโมสรเพื่อนครู สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 11 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ  อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบและพิจารณาข้อราชการทางการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 3/2564  โดยมีนายบัณฑูร  ทองตัน  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 10 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์   รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  นางเบญวรรณ เต็มเปี่ยม  ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  (LN) นางสาวสุภาภรณ์  ปราณเกิด วิทยากรท้องถิ่น (LT) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินโครงการ แนวคิดการต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นประธานในพิธี   และทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM )  ณ ห้องพุดภูเก็ต  สพป.ภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 10 มีนาคม 2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติภูมิ  อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติติตามนโยบาย ณ ห้องพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม 

วันที่ 8 มีนาคม2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทยไสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม ” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่  8  มีนาคม  2564 

นายกิจธิชัย  สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิตติภูมิ  อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รับการฉีดวัคซีน ป้องกัน (COVID – 19)

ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่  8  มีนาคม  2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจำปีการศึกษา

2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่  5  มีนาคม  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้ นายวิรยุทธ  ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” (มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ ในจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต  ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่  3  มีนาคม  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่  3  มีนาคม  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ โดยมีจุดเน้นตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะนาคา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

ดูเพิ่มเติม

วันที่  2  มีนาคม  2564

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”   เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   เป็นประธานในพิธี  ณ  ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2564

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรมทำบุญโรงเรียนและการแสดงผลงานของดีบ้านพรุจำปา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2564 

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฉลองพระพุทธชินราช ประดิษฐานบนศาลาพระ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านลิพอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงเรียนบ้านลิพอน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยพลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  ในการจัดการเรียนการสอน สภาพทั่วไป อาคารสถานที่ของโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิราชประขานุเคราะห์ หน่วยงานราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป  ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต  สพป.ภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตติภูมิ  อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดภูเก็ต  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม


วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด 

สพป.ภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพื่อสร้างทัศนคติ  และค่านิยมขององค์กร  “รู้หน้าที่  โปร่งใส  ใส่ใจสังคม ” และร่วมป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต    สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต   ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายกิตตุิภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ของคณะกรรมการในการแนะนำ ช่วยเหลือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทะิภาพต่อไป ณ สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทยไสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม ” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ดูเพิ่มเติม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

นายกิตติภูมิ  อุทสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก ดร ชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “GRAND OPENING Latti Cafe” กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่ทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวางรกฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง ณ โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 

นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการ

ประเมินและวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทยไสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม ” และร่วมป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

มกราคม 2564

22  ม.ค. 2564 

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสโมสรเพื่อนครู สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

22 ม.ค. 2564

ผู้บริหาร และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียนStand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม 

21 ม.ค. 2564 

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการจัด   การเรียนการสอนของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา   “บุญยขจรประชาอาสา”

ดูเพิ่มเติม

18 ม.ค. 2564 

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สพป.ภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม 

18 ม.ค. 2564 

สพป.ภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด–19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ สพป.ภูเก็ต

ดููเพิ่มเติม 

13 ม.ค. 2564

ดร.ชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) เกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสาร ระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อให้สามารถจัดการสอนได้ตามบริบทของโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และขอชื่นชมโรงเรียนได้จัดระบบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)  ได้เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

13 ม.ค. 2564 

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม 

12  ม.ค. 2564 

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วม ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผ่านระบบ (Video Comference) ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม 

11 ม.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งโรงเรียนวัดมงคลวรารามเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม

ดูเพิ่มเติม 

6 ม.ค. 2564 

ผู้บริหาร ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม 

4 ม.ค. 2564  

ผู้บริหาร และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมการทำแผนนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

ดูเพิ่มเติม

4 ม.ค. 2564

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ตู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สพป.ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม