ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

EB1: หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานวิเคราะห์ปี2562

EB2: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3: หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4: หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB5: หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนา การจัดการขยะและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

EB6: ผูู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนา การจัดการขยะและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

EB7: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนา การจัดการขยะและการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB10: หน่วยงานมีการเผยแพร่ปฏิบัติราชการประจำปี

EB11: หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB12: หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB13: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

EB14: หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 6: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB15: หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลมโนรมย์

EB16: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน

EB17: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มาตราการในการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลมโนรมย์

ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB18: หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

  • สื่อวิดิทัศน์สร้างเสริมวัฒนาธรรมและค่านิยมสุจริต การต่อต้านทุจริต ในปีพ.ศ.2562

EB19: หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถุงความพบาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21: หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


EB22: หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่

  • ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
  • การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่
  • ให้ความรู้เรื่องการปราบปรามการทุจริต การเรียกรับสินบนและการเรี่ยไรแก่เจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB23: หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB24: หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ 12: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB25: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA

EB26: หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้