ITA KALASIN

Integrity and Transparency Assessment : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 3/38 ถนนเลี่ยงเมือง ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานนิติการ โทร 043811561