โรงพยาบาลหัวไทร...มุ่งมันสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส