ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ จนท.รพ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 150 ชุด ช่วง เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ รอบที่1 จำนวน 150 คน