นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

ติดต่อเรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

การให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในเวลาราชการ โทร.1340

1.แจ้งซ่อมออนไลน์ด้วยโปรแกรม RMC2005

2.กรณี REMOTE ซ่อม แจ้งหมายเลข IP Address ที่หน้าเดสท็อป

นอกเวลาราชการ

แจ้งซ่อมตามเวร ON CALL

รวม 314 เครื่อง

รวม 147 เครื่อง

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ จนท.รพ.พิบูลมังสาหาร จำนวน 150 ชุด ช่วง เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

ครุภัณฑ์ส่งซ่อมร้านภายนอก (การตอบกลับ)
ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (การตอบกลับ)