โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0การลงทะเบียน

  • เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
  • เข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน ค่าลงทะเบียน 500 บาท
  • จัดซื้อเสื้อที่ระลึกราคา 280 บาท (ไม่สามารถเบิกได้)

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 409-310081-0

ชื่อบัญชี นางสาวชุมแพร บุญยืน

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบสมัครและทางหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-สกุล ทางอีเมล์ chumpare.b@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมที่หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

โทร. อ.ชุมแพร 086-4746-841, ผศ.ไปรมา 081-7999-998