1.ที่ปรึกษาหน่วยวิจัย
(ดร.) ศราวุธ สังข์วรรณะ
สาขาวิชา การจัดการสังกัด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.หัวหน้าหน่วยวิจัย (ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป)
(ดร.) พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.คณะผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัย (คณะผู้รับผิดชอบหน่วยวิจัยรวมกับหัวหน้าหน่วยวิจัย 3-5 คน)
(ดร.) พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(อ.)
สุนันทรา ขำนวน
อาจารย์
วิชาการสาขาวิชาการตลาด สังกัด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ
(อ.)
พิทยุตม์ คงพ่วง
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ
(อ.)
ชลธิชา จีบตะคุ
อาจารย์
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์แลสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวพรวันเพ็ญ ขำเลิศ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม