แผนภูมิ 1 % ความครบถ้วนการประเมินควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดสุพรรณบุรี (เรียลไทม์)
แผนภูมิ 2 สัดส่วนผลการประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดสุพรรณบุรี (เรียลไทม์)