Statut

Statut

Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu.

Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Uchwałę o przystąpieniu i wystąpieniu do i z takich organizacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. Popularyzacji dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą,

3. Budowania pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury,

4. Wyrażania opinii oraz formułowanie wniosków i postulatów dotyczących regulacji prawnych oraz decyzji władz wszystkich szczebli dot. działalności kulturalnej oraz pracowników instytucji kultury,

5. Reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury,

6. Szkolenia i tworzenia warunków rozwoju zawodowego kadr kultury,

7. Promocji działalności prowadzonej przez członków zwyczajnych i wspierających,

8. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

9. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

12. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14. Turystyki i krajoznawstwa,

15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

17. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej,

18. Działalności na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

§ 7

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i badawczej.

2. Udział w projektach o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym,

3. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym

i międzynarodowym,

4. Organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form szkolenia, kształcenia zawodowego oraz wymiany doświadczeń,

5. Opiniowanie programów i przedsięwzięć, w tym legislacyjnych, mających znaczenie

dla środowiska pracowników instytucji kultury,

6. Wydawanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury zgodnie z art. 15. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406),

7. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania instytucjami kultury zgodnie art. 15a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406),

8. Uczestnictwo i współtworzenie treści w systemie DOKiS – Dolnośląska Kultura i Sztuka oraz analogicznych systemach funkcjonujących w innych województwach oraz w kraju,

9. Promowanie celów i działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,

10. Świadczenie pomocy prawnej i zawodowej dla członków Stowarzyszenia,

11. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami o zbieżnych celach.

Rozdział III

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków honorowych,

- członków wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, będący w chwili składania deklaracji lub w przeszłości osobą zarządzającą instytucją kultury w myśl Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406). Członkiem zwyczajnym mogą być również kierownicy oddziałów instytucji kultury.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna legalnie działająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w kraju utrzymującym z Polską stosunki dyplomatyczne uznającą cele i zasady Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna legalnie działająca na terenie RP lub w kraju utrzymującym z Polską stosunki dyplomatyczne zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

1.Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

- wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

- uczestniczyć we wszelkich pracach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,

- korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,

- zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

- czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

- przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

- regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie w wysokości nie niższej od ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz w przypadku członków wspierających wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11

1. Członkostwo ustaje na skutek:

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia

- skreślenia z listy członków:

a) z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,

b) z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń w przypadku członka wspierającego

c) pozbawienia praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

d) śmierci członka,

e) ustania bytu prawnego osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

f) wykluczenia z powodu działania niezgodnego z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,

g) likwidacji Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Od uchwały o skreśleniu bądź wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, składane za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca, od dnia otrzymania odpisu stosownej uchwały

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd Stowarzyszenia,

- Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków oraz każde posiedzenie władz Stowarzyszenia (tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:

- w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,

- w drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania, pod warunkiem że w zawiadomieniu wskazano drugi termin zebrania przypadający co najmniej 30 minut później niż pierwszy termin.,

§ 14

1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Głosowania w sprawach personalnych dotyczące władz stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.

4. Głosowania w sprawach innych mogą zostać przeprowadzone w sposób tajny o ile wniosek w tej sprawie uzyska poparcie zwykłej większości uczestników zebrania/posiedzenia.

§ 15

Podczas trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład do wysokości 1/3 liczby członków pierwotnie ustalonej przez Walne Zebranie Członków na daną kadencję.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które zwołuje się co najmniej raz w roku,

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie (terminach), miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia oraz zamieszczenie na stronie internetowej, o ile Stowarzyszenia będzie ją posiadać i prowadzić. Zawiadomienia mogą być również dokonywane na adres elektroniczny wskazany Zarządowi Stowarzyszenia przez członka Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

5. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół zawierający co najmniej informację, w jakim terminie odbyło się zebranie, przyjęty porządek obrad, jego przebieg oraz podjęte uchwały. Lista obecności stanowi obligatoryjny załącznik do protokołu.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- uchwalanie programów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

- zatwierdzanie bilansu oraz sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

- udzielanie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu,

- ustalanie wysokości składek członkowskich,

- nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

- uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie,

- podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

- wybór i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż nie udzielenie absolutorium równoznaczne jest z odwołaniem Prezesa lub Członka Zarządu,

- wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

- wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 18

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków w tym: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, jednego członka Zarządu.

2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

- przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

- kierowanie sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

- opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu,

- opracowanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,

- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz ustalanie porządku obrad i ewentualnie regulaminu jego obradach,

- wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

- powoływanie i rozwiązywanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,

- podejmowanie uchwał o przystąpieniu i o wystąpieniu do/z krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 19

1.Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego przez niego innego członka Zarządu Stowarzyszenia, W przypadku długotrwałej nieobecności Prezesa lub innej długotrwałej przeszkody dotyczącej jego osoby, posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może zwołać Wiceprezes.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia winno zawierać termin (terminy), miejsce i porządek obrad i są dokonywane na adres elektroniczny wskazany Zarządowi Stowarzyszenia przez członka Zarządu Stowarzyszenia.

3.. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia sporządza się stosowny protokół, zawierający co najmniej informację, w jakim terminie odbyło się posiedzenie, przyjęty porządek obrad, jego przebieg oraz podjęte uchwały. Lista obecności stanowi obligatoryjny załącznik do protokołu.

4.. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i inne zaproszone osoby,

5. . Zarząd do pomocy prowadzenia spraw Stowarzyszenia może utworzyć Biuro Zarządu Stowarzyszenia i zatrudniać w nim inne osoby.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,

- przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

- składania sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i pozostałym Członkom Zarządu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym

w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym również pełnić funkcji Prezesa Oddziału

4. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjne zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego innego członka Komisji Rewizyjnej. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej winno zawierać termin (terminy), miejsce i porządek obrad i są dokonywane na adres elektroniczny wskazany Przewodniczącemu przez członka Komisji Rewizyjnej.

6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół zawierający co najmniej informację, w jakim terminie odbyło się posiedzenie, przyjęty porządek obrad, jego przebieg oraz podjęte uchwały. Lista obecności stanowi obligatoryjny załącznik do protokołu.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) wpływu ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,

c) dochodów z majątku stowarzyszenia,

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania.

4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną lub/i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, pokrywająca się z celami Stowarzyszenia, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie..

8. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków/członkiń w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.).