O Stowarzyszeniu

Głównym celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury, popularyzacja dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą oraz budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury.

Nasza diagnoza dotycząca głównych problemów samorządowych instytucji kultury:

– niedofinansowanie,

– brak wspólnej reprezentacji,

– deficyt współpracy oraz trwałych form współpracy i wymiany doświadczeń,

– przeszkody formalno-prawne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

– w wielu przypadkach słaba pozycja instytucji kultury wobec samorządów,

– brak instytucjonalnego lidera na szczeblu ponadlokalnym.


Kto może zostać członkiem?

– osoby pełniące obecnie lub w przeszłości funkcję osoby zarządzającej instytucją kultury, tj. dyrektora, zastępcy dyrektora, a także kierownicy oddziałów instytucji kultury

– osoby prawne – jako członkowie wspierający.