กลุ่มประกันอุบัติเหตุนักเรียน

และบุคลากร

ติดตามสถานะ

ความหมายของสถานะดำเนินการ

1. รับเข้าระบบ หมายถึง ครูผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารแล้ว

2.กำลังตรวจสอบเอกสาร หมายถึง ครูผู้รับผิดชอบกลางกำลังดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หากตรวจสอบแล้วจะแสดงสถานะที่ "สถานะเอกสารประกอบคำขอ"

3. กำลังดำเนินการส่งเอกสาร หมายถึง กำลังอยู่ในระหว่างการรอบริษัทประกันเข้ามารับเอกสารขอสินไหมทดแทน

4. บริษัทประกันดำเนินการอยู่ หมายถึง บริษัทประกันเข้ามารับเอกสารไปดำเนินการแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานของบริษัท ฯ

5. แจ้งโอนเงินสินไหมแล้ว หมายถึง โรงเรียนได้รับสัญญาประนีประนอมยอมความและใบแจ้งโอนเงินจากทางบริษัท ฯ แล้ว อยู่ในระหว่างตรวจสอบเงินที่โอนและใบแจ้งโอนเงินว่าตรงกันหรือไม่

6.เบิกจ่ายเงินสินไหมแล้ว หมายถึง โรงเรียนได้เบิกเงินสินไหมแล้ว ให้ผู้ปกครองติดต่อรับได้ที่ครูผู้ประสานงาน หรือรอรับจากครูประจำชั้น เมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ลงนามในใบนำจ่ายแล้ว สถานะการคืนเงินถึงผู้ร้องขอ จะขึ้นว่า "คืนเรียบร้อยแล้ว"

ติดต่องานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ที่

ผู้รับผิดชอบกลาง : ครูพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ โทรศัพท์ 02-539-8197 ต่อ 2201

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ครูเมธาวดี จันทรโชติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ครูปวีณา โค้วจำรัส

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : ครูกิ้ง ผาก่ำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : ครูเบญจพร นาคอ้าย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : ครูณัฐดนัย เดชมา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ครูปรียา พุ่มมีจิตร

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2 : ครูวาสนา ตั้งเศวตชัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 : ครูวราภรณ์ ช้างอยู่