กลุ่มประกันอุบัติเหตุนักเรียน

และบุคลากร

ติดตามสถานะ

ติดต่องานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้ที่

ผู้รับผิดชอบกลาง : ครูพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ โทรศัพท์ 02-539-8197 ต่อ 2201

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ครูเมธาวดี จันทรโชติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ครูณปภัช สุขเกษม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : ครูปุณยนุช วงค์ศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : ครูเบญจพร นาคอ้าย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : ครูณัฐดนัย เดชมา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ครู

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2 :

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 :