ชื่อ-สกุล : อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี

ตำแหน่งวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งบริหาร : ประธานสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา

การศึกษา :

- ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ป.วิชาชีพครู

- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ชื่อ-สกุล : อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

ตำแหน่งวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

การศึกษา :

- ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ชื่อ-สกุล : อาจารย์เฉลิม ทองจอน

ตำแหน่งวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

การศึกษา :

- วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ชื่อ-สกุล : อาจารย์อคมล ตะอูบ

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์พิเศษ

ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

การศึกษา :

- ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา