Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KELRODIS


Dalyvaujančios institucijos:

  • Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas
  • Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas.


Santrauka:

Kuriamiems naujiems aukštųjų technologijų gaminiams reikia vis aukštesnius reikalavimus atitinkančių šiuolaikinių medžiagų, todėl didelis dėmesys turi būti skiriamas fundamentinių tyrimų plėtrai naujų medžiagų sintezės, kūrimo ir jų savybių įvertinimo srityje. Didžiausias technologinis proveržis siejamas su naujų medžiagų taikymu elektronikos, optoelektronikos, lazerinių technologijų, biotechnologijos ir kitose srityse. Inovatyvios chemijos centras (INOCHEMAS) kuriamas siekiant sustiprinti infrastruktūrą, reikalingą pagaminti ir apibūdinti sudėtingos struktūros medžiagas, būtinas inovatyviosioms technologijoms.

Poreikis ir paskirtis:

Vienas pagrindinių INOCHEMAS tikslų yra infrastruktūros, reikalingos aukštos pridėtinės vertės cheminėms medžiagoms ir produktams kurti, tirti ir gaminti, sukūrimas. Tokia infrastruktūra turėtų padidinti chemijos MTEP veiklos veiksmingumą ir bendradarbiavimą su pramone chemijos srityje. INOCHEMAS turėtų tapti centru, kuriame būtų kuriamos naujų funkcinių medžiagų gavimo technologijos, jų komercinimui būtų steigiamos naujos pumpurinės įmonės arba jos būtų taikomos Lietuvoje veiklą pradedančiose aukštųjų technologijų, lazerių, šviesos konversijos, biotechnologijos ir panašiose įmonėse.

Veikla ir paslaugos:

FTMC Chemijos instituto (FTMC ChI) šiuo metu teikiamos kietų medžiagų ir tirpalų cheminės ir fazinės sudėties analizės, dangų nusodinimo ir charakterizavimo, ekspertinis korozijos pažeidimų vertinimo, pavojingų atliekų nukenksminimo ir vertingų komponentų regeneravimo paslaugos. VU Chemijos fakultetas (VU ChF) teikia įvairias cheminių medžiagų analizės paslaugas. Sukūrus INOCHEMO MTI, numatoma teikti ir medžiagų sintezės (gamybos) paslaugas, t. y. sintetinti medžiagas pagal užsakymą, nusodinti trinčiai atsparias aliuminio, nikelio arba brangiųjų metalų dangas.

Kiekvienas partnerių atskirai planuoja steigti naujas arba modernizuoti turimas (5 FTMC ChI ir 8 VU ChF) laboratorijas, kuriose planuojama įrengti unikalią sintezės ir analizės įrangą: aukšto slėgio ir aukštos temperatūros hidroterminės / solvaterminės sintezės, funkcinių medžiagų plonų sluoksnių ir membranų sintezės, organinių junginių mikrokiekių sintezės ir tyrimo, hidrofilinių polimerų sintezės ir tyrimo, inovatyvių medžiagų analizės, biologinių jutiklių kūrimo, optinių medžiagų sintezės ir dangų formavimo. Šiose laboratorijose telkiama mokslinė įranga, kuria bus galima šiuolaikiniais metodais sintetinti sudėtingos struktūros medžiagas, reikalingas inovatyviosioms technologijoms, gauti jų sluoksnius, membranas ar dangas ir įvertinti susintetintų medžiagų rodiklius ir savybes.

Tik įkūrus naujas laboratorijas ir aprūpinus jas unikalia aparatūra, galima vystyti organinių junginių mikrokiekiais sintezę (ypač svarbu biotechnologijos mokslui ir pramonei), formuoti optinių medžiagų dangas, funkcinių medžiagų plonus sluoksnius ir membranas (aktualu elektronikos ir optolektronikos pramonei). Sistemomis, jungiančiomis kelis skirtingus analizės metodus, galima tiksliau, išsamiau bei greičiau gauti vertingos informacijos apie inovatyvių medžiagų savybes ir taikymo praktikoje galimybes. Unikalia aparatūra įmanoma kokybiškiau atlikti eksperimentinį darbą ir sėkmingiau konkuruoti tarptautinėje mokslinėje erdvėje, skelbiant rezultatus itin svarbiuose žurnaluose, vykdyti bendrus su užsienio partneriais mokslinius tyrimus bei patentuoti gautus rezultatus.

Struktūra ir tarptautinis bendradarbiavimas:

INOCHEMAS suburs FTMC ir VU chemijos ir cheminės medžiagotyros specialistus į vieną branduolį. Steigiant INOCHEMĄ, planuojama „Saulėtekio slėnyje“ įkurti 3 naujas bendras FTMC ChI ir VU ChF mokslines laboratorijas – Medžiagų analizės, Organinės sintezės bei PCVD pilotinių bandymų.

Inovatyvios chemijos centras numato koordinuoti cheminiais tyrimais suinteresuotų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą Europos neutronų tyrimų (angl. European Spallation Source – ESS) tarptautiniame konsorciume, telkiamame apie naujai statomą Europos neutronų šaltinį, kuris bus galingiausias ir moderniausias tokio tipo prietaisas pasaulyje.

INOCHEMAS numato dalyvauti fondo „Nordforsk“ finansuojamose programose „Excellent Nordic Chemistry“. Lietuvos chemikams strategiškai svarbu palaikyti nuolatinį ryšį su Skandinavijos universitetų, institutų ir pramonės įmonių partneriais, nes Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos universitetuose sutelkta geriausia pasaulyje medžiagų sintezės ir apibūdinimo aparatūra.