ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครู 2565 ขออนุญาตเผยแพร่ประวัติผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ และพิธีไหว้ครูดุริยางค์ศิลป์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565