Information om el- och fiberdragning 2019

från styrelsen för Vålarö samfällighetsförening (uppdaterad 2019-04-29 /AS)

Bakgrund

Vattenfall skall i vårt område gräva ner nya elkablar och ta bort nuvarande luftledningar. De nya kablarna grävs ner i diket längs våra vägar.

Samtidigt som elkablar skall grävas ner så är intresset för att ansluta sin fastighet med fiberkabel för Internetuppkoppling stor i vår förening. Gästabudsstaden (kommunbolag för fiber i Nyköping) och Vattenfall kommer att samordna sina respektive "kabeldragningar".

Själva grävarbetet beräknas starta i höst 2019 och någon i föreningen (ej styrelsen) hade hört att grävstart blir i september.

/AS

Reflektion från styrelsen

Det har visat sig att information från Vattenfall, Gästabudsstaden, Nyköpings kommun och inblandade konsultbolag inte alltid delges eller når styrelsen utan riktas direkt till berörda fastigheter. Styrelsen får den information de anses berörda av i egenskap av "markägare" till den mark som är gemensam och inte tillhör de enskilda fastigheterna. Det är alltså viktigt att varje enskild fastighetsägare beaktar och driver sina egenintressen som kopplar till detta projekt som t ex placering av elcentral på den egna tomten, grannyttrande om bygglov för transformatorhus mm).

Styrelsen, som företräder gemensamhetsmark, försöker erbjuda entreprenörerna handlingsalternativ (markupplåtelse och avtal) som beaktar enskilda fastigheters e v önskemål och skötsel av vår förening som helhet.

Eventuella kommentarer om el- och fiberprojektet som rör samfälligheten kan skickas till samordf@valaro.nu.

/AS

Historik (styrelsen)

(senast överst)

  • 2019-06-16 Vattenfall har nu ändrat på placeringen av två transformatorhus enligt föreningens önskemål se kartbild 2 nedan. Föreningen har via ordförande godkänt denna nya placering. Transformatorhuset på Ålvägen måste ligga längs vägen (och kan inte "gömmas" på andra sidan bäcken som önskat). Föreningen har inga synpunkter på var huset då placeras mellan fastigheterna 2:89 och 2:90 med mer än att man tar hänsyn till de intilliggande fastigheternas enskilda önskemål.
  • 2019-05-06 (före 7:e maj) styrelsen svarar på kommande bygglovsansökan med förslag enligt kartbild nr 1 nedan. (Inskickade handlingar till Nyköpings kommun, se länk)
  • 2019-04-27: Styrelsen (Anders S och Lena P) gör tillsammans med några "berörda" fastighetsägare ett kompletterande förslag på möjliga placeringar av 4st nya transformatorhus. Förslaget skickas snarast till kommun och Vattenfall. OBS! Det är inte styrelsen som beslutar var transformatorhusen slutligen hamnar utan kommunen beslutar om bygglov till Vattenfall (efter hörande av berörda fastigheter som gränser till transformatorhusen). Styrelsens förslag på alternativa placeringar av transformatorhusen framgår av följande kartskiss, se länk.
  • 2019-04-26 /AS Nytt ritningsunderlag inkommit, se länk (Anm. Detta underlag delgavs till styrelsen på förfrågan från styrelsen, detta med anledning av att fastigheter intill tänkta transformatorhus fått brev från kommunen angånde underrättelse och synpunkter på sökt bygglov från Vattenfall. Underlaget är från ett platsbesök av Vattenfalls representant och styrelsemedlem)
  • 19-04-25 bilder på transformatorhus (ett exempel, det förekommer två storlekar på tranformatorhus), se länk (färgen blir grön)
  • 2019-04-09 /AS Kim L (Projektledare Vattenfall (konsult från Nelkon?) svarat på önskade korrigeringar kring markupplåtelseavtal mm. AS svarat 21/4 om kommande datum för styrelsemöten då beslut om underskrift kan tas.
  • 2019-03-31 /AS Vattenfall har lämnat förslag på avtal för markupplåtelse och arbetsgenomförande. Styrelsen har svarat med önskemål om korrigeringar i avtal.
  • 2018-11-07, 181117 /AS "Ledningsrätt" diskuteras med Anders G , Lena P kontaktar Kim L (projektledare för Vattenfall) och blir samfällighetens kontaktperson för Kim. Möte genomfört 181114.

/AS


Transformatorhusens placering nedan kommer att föreslås av styrelsen då vi får anmodan om "grannyttrande" om bygglov för Vattenfall

Kartbild nr 1. Klicka på bilden för att öppna filen. (av Lena P)

Kartbild nr 2 (2019-06-16)